Zakonodaja o ugovoru vesti

SLOVENSKA ZAKONODAJA O UGOVORU VESTI

USTAVA RS (23.12.1991)

 1. člen (nedotakljivost človekovega življenja)
 • Človekovo življenje je nedotakljivo.
 • V Sloveniji ni smrtne kazni.
 1. člen (pravica do ugovora vesti)

Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih določi zakon, če se s tem ne omejujejo pravice in svoboščine drugih oseb.

ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (12.2.1992)

 1. člen
 • Zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili medicinske etike.
 • Zdravstveni delavec mora o svojem ugovoru vesti obvestiti zdravstveni zavod. Zdravstveni zavod mora to upoštevati, vendar bolnikom zagotoviti možnost za nemoteno uveljavljanje pravic s področja zdravstvenega varstva.
 • Zdravstveni delavec ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči.

 

ZAKON O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (18.11.1999)

 1. člen
 • Za vodenje registra zdravnikov zbornica zbira naslednje osebne podatke:
 •  priimek in ime, rojstni datum in kraj rojstva;
 •  naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka);
 •     …
 •  izjavo o uveljavljanju pravice do ugovora vesti.
 1. člen
 • Zdravnik lahko odkloni zdravniški poseg, če sodi, da ni v skladu z njegovo vestjo in če ne gre za nujno zdravniško pomoč. O svojem ugovoru vesti mora bolnika pravočasno obvestiti in ga napotiti k drugemu usposobljenemu zdravniku, če pa je zaposlen, mora o zavrnitvi posega obvestiti svojega delodajalca.

 

KODEKS ZDRAVNIŠKE ETIKE (12.12.1992; prenovljen 6.10.2016)

 • Uvod
 • (…) Spoštoval bom človeško življenje od spočetja dalje in celo pod grožnjo ne bom svojega zdravniškega znanja uporabil v nasprotju z zakoni človečnosti.
 1. člen

Zdravnik ima pravico do ugovora vesti. V skladu s tem lahko odkloni zdravljenje ali drug poseg, v kolikor ta nasprotuje njegovim temeljnim osebnim prepričanjem in vesti, vendar le, če ne gre za nujno zdravniško pomoč. O tem obvesti paciente in sodelavce.